RISK & HOTBEDÖMNINGAR

Tjänster

RISK & HOTBEDÖMNINGAR

Anli Care gör strukturerade professionella riskbedömningar enligt SARA:SV och PATRIARK.

SARA:SV används vid våld i nära relation och PATRIARK vid hedersrelaterat våld och förtryck.

Bedömning och hantering av risker för våld

Bedömning och hantering av hot och risker för våld och övergrepp av olika slag intar idag en central roll i de flesta organisationer, myndigheter och företag. Inom de flesta myndigheter avkrävs idag att rutiner och kompetens finns för denna typ av bedömningar, och för många företag och privatpersoner kan hot och risker för våld få stora konsekvenser om de inte bedöms och hanteras rätt. Det finns många olika bedömningsinstrument. De flesta av dessa är aktuariska med poängräkning, där exempelvis kvinnan bedömer sin egen risk. Ofta blir då svaret att risken för att utsättas för våld är liten/medel/hög, men inget mer.

SARA:SV och PATRIARK är strukturerade och professionella bedömningsinstrument. Man kan formulera det som: Utgör just denna person: risk att begå just den här typen av våld i just denna kontext under just dessa omständigheter, och vad kan vi göra åt det?

 Vad betyder då evidensbaserad riskbedömning för våld?
”Den process av insamlande av information om människor som överensstämmer med, och utgår ifrån, den bäst möjliga vetenskapliga och professionella kunskapen för att förstå deras potential för att bruka våld i framtiden och bedöma vad som är bäst att hindra dem från att göra detta.”

Hart & Logan, (2011)

Anli Cares personal har gått utbildning i SARA:SV och PATRIARK samt utbildning för att bli certifierade utbildare hos Evidensbaseradkrim. www.evidensbaseradkrim.se

SARA:SV OCH PATRIARK

Bedömningen går till på följande sätt

Förhandsinformation

Anli Care får den förhandsinformation som finns, med fiktivt namn

INTERVJU

Vi kommer till er (eller annan neutral plats) och träffar personen för att intervjua denne alternativt ordnar ett Skype-möte

Bedömning

Anli Care gör bedömningen och skickar tillbaka till er inom max en vecka.

Några vanliga frågor

Här finner ni några av dem vanligaste frågorna och svar kring våran risk & hotbedömning

 

Vad är Sara-sv?

Sara-sv står för Spousal Assault Risk Assessment guide.
Sara-sv är en checklista eller en guide som används för att bedöma risken för upprepat partnervåld. Med partnervåld avses här varje form av fysisk skada och försök till eller hot om sådan skada, som tillfogats av en man eller kvinna med vilken offret har eller har haft en intim, sexuell relation.

Vad är Partriark?

PATRIARK är en checklista som består av tre delar och omfattar 15 faktorer.

Den första delen täcker fem riskfaktorer beträffande mönstret i det hedersrelaterade våldet. Den andra delen kartlägger gärningspersonen/personernas psykosociala status (fem riskfaktorer) och den tredje delen fokuserar på fem sårbarhetsfaktorer och bakgrund hos offret eller offren.

Det finns möjlighet att komplettera med andra överväganden som bedömaren anser är viktiga.

När all information har samlats in och värderats bedöms:

  • risk för allvarligt våld
  • akut risk för hedersrelaterat våld
  • sannolika offer
  • andra risker.
Hur går en bedömning till?

Först måste Anli care få en förhandsinformation kring den aktuella situationen. Detta följs upp med en intervju på en neutral plats eller att vi kommer till er. Det går även att anordna intervjun via ett skype-möte!

Inom en vecka kommer vi att återkomma till er med en bedömning.

Undrar du något om våra risk & hotbedömningar?

Vi kontaktar dig inom 12 timmar!